Urbanisme
CASA PALAU - OFICINA TÈCNICA MUNICIPAL - URBANISME
Edifici on s'ubica l'Oficina Tècnica Municipal. Obres, Serveis i Urbanisme
Casa_Palau
Adreça: Plaça del Poble, núm. 4
Telèfon: 96.121.97.93
Fax: 96.121.19.67
Horari: Atenció al públic. Arquitecte - Arquitecte Tècnic Municipal DIMARTS de 10 a 14 h. DIJOUS de 10 a 14h.
Es tracta d’una de les poques construccions neoclàsiques de l’época (s. XVIII) que es conserven a Silla. La seua importància ve donada per ser la residència d’un arrendatari que representava al Comendador de l’Ordre de Montesa.

La construcció finalitzà al 1794, i s’inicià per manament de Carlos IV (aleshores Mestre de Montesa). Fou projectat per l'arquitecte D. Vicente Gascó i Massot, estant destinada expressament a consistori municipal, posta de correus i la primera escola pública, localitzada en l'andana. En 1880 allotjarà la primera estació de telègrafs.
Ordenances

Ordenança reguladora dels horts socials municipals

Aquesta ordenança té per objecte regular el règim jurídic de les llicències d'ús privatiu del domini públic atorgades per l'Ajuntament de Silla sobre horts socials municipals de titularitat municipal al terme de Silla, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i les obligacions que han de complir les persones beneficiàries d'aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació d'aquestes.

Modificació de la ordenança municipal de protecció contra incendis

Des de el dia 5 d'agost de 2016, es troba en vigor la modificació de la ordenança municipal de protección contra incendis, publicada en el BOP de València núm. 137 de 18 de juliol de 2016.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167