Ajuntament de Silla

factura electronica

Què és la factura electrònica

La Llei de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació defineix la factura electrònica com «un document electrònic que compleix amb els requisits legalment i reglamentàriament exigibles a les factures i que, a més, garanteix l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut, cosa que permet atribuir la factura al seu obligat tributari emissor».

D’aquesta definició estesa en tot el mercat, es transmeten tres condicionants per a la realització d’una factura electrònica:

 • Es necessita un format electrònic de factura.
 • És necessària una transmissió telemàtica (ha de partir d’un ordinador i ser arreplegada per un altre ordinador) .
 • Aquest format electrònic i la transmissió telemàtica han de garantir la seua integritat i autenticitat a través d’una firma electrònica reconeguda.

Per tant, la facturació electrònica és un equivalent funcional de la factura en paper i consisteix en la transmissió de les factures o documents anàlegs entre emissor i receptor per mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a un altre), firmats digitalment amb certificats reconeguts.

Finalment, perquè una factura electrònica tinga la mateixa validesa legal que una factura en paper, ha d’existir consentiment exprés

entre emissor i receptor.

Beneficis derivats de la implantació i l’ús de la factura electrònica:

Econòmics

 • Menys costos associats a la tramitació.
 • Eliminació de despeses d’ensobrat i entrega.
 • Eliminació de despeses de franqueig.

Organitzatius

 • Absència d’errors formals.
 • Absència de pèrdues de factures.
 • Format únic de factures en electrònic i en paper.
 • Eliminació d’espai d’emmagatzemament de documents històrics

Socials

 • Millora de la competitivitat empresarial.
 • Beneficis ecològics: milers de quilos de paper estalviats.

Després de la integració en els sistemes

 • Tramitació més àgil, eficient i ràpida.
 • Eliminació de costos d’arxiu.
 • Informació de les factures en temps real.
 • Seguretat en el procés.
 • Millora dels temps de gestió. Agilitat en la presa de decisions.

Que és FACE

La Llei11/2007, de 22 de juny de 2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics constitueix un pas important en la política d’implantació i desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació amb el fi de modernitzar l’administració pública.

La CMAE (Comissió Ministerial d’Administració Electrònica, del Ministeri d’Economia i Hisenda) s’ha ocupat d’un nombre important de qüestions instrumentals relatives al desenvolupament de l’administració electrònica, tant de caràcter estrictament tècnic com de caràcter cultural. Entre les primeres, podem al·ludir a l’organització i la regulació dels registres electrònics departamentals, els projectes en matèria de contractació i facturació electrònica, l’organització i l’impuls de les intranets departamentals, la implantació i validació de la firma electrònica i l’organització de les PKI, convencions sobre formats d’arxius, etc.

La publicació del 20 de desembre de 2001 de la Directiva 2001/115/CE del Consell, per la qual es modifica la directiva 77/388/CEE amb l’objectiu de simplificar, modernitzar o harmonitzar les condicions imposades a la facturació en relació amb l’impost sobre el valor afegit implica un salt qualitatiu en facturació electrònica, ja que estableix el marc jurídic de la facturació electrònica com el mitjà de desenvolupament del comerç electrònic.

Com s’indica en el Decret de Presidència 02882 de data 08/04/2015, s’aprova l’adhesió al punt general de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat FACE.

Per a facturar a través de FACE hauran d’indicar els còdis corresponents a l’òrgan gestor, l’oficina comptable i la unitat tramitadora que hi corresponga, entre els indicats en la llista d’unitats del DIR3 que s’indica en el següent enllaç:

L’accés a la plataforma FACE es realitzarà mitjançant el següent enllaç.

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23