Ajuntament de Silla

ROLECE

Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades de l'Estat

Obligació d’inscriure’s les empreses que contracten amb l’ajuntament i amb altres administracions públiques en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses classificades de l’Estat (ROLECE)

Des de l’Ajuntament de Silla us informem d’una important novetat introduïda per la nova normativa de contractació que obliga a les persones licitadores que es presenten a processos de contractació en l’Administració realitzats a través d’un procediment obert simplificat a estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) que depén del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, tal com disposa l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

A quines empreses afecta?

A totes les empreses que vulguen participar en el procediment obert simplificat de contractació en l’Ajuntament de Silla i en qualsevol altra Administració pública:

  • Contracte de servei o subministrament de 35.000 a 100.000
    euros
  • Contracte d’obra de 80.000 a 2.000.000 euros
    Per a la resta de procediments de contractació de superior quantia que convoque aquest Ajuntament, no resulta preceptiu aquest tràmit, però sí que és convenient.

Més informació (atenció a proveïdors) i suport ROLECE

Per tal de facilitar més informació, us hi adjuntem una guia del Ministeri que pot ser del vostre interés i les preguntes més freqüents.

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23