Ajuntament de Silla

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’Ajuntament de Silla estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.
És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l’Ajuntament de Silla, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i / o aplicacions mòbils ).

1. Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades personals?

L’Ajuntament de Silla és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per l’adequada protecció pel nostre Delegat de Delegat de Protecció de Dades dpd@silla.es.

2. Perquè tractem les teves dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana / interessada, els podem tractar per diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguin objecte de prestació i, en tot cas, per mantenir el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats i / o prestats per aquest Ajuntament.
Si és el cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teves dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en altres el compliment d’una obligació legal per la nostra part, en altres el compliment per l’Ajuntament d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics, en altres la protecció d’interessos vitals i en altres l’execució d’un contracte.
L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per atendre la seva petició i / o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem fer-la o prestar-los.
Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.

5. Per quant de temps conservem les seves dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten els conservarem per mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentre es mantingui la condició de ciutadà / a de Silla i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals / contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i / o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part i / o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana / interessada.

6. Qui pot ser cessionaris o destinataris de les teves dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les que arribem a acords per desenvolupar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

7. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, Supressió, Limitació o, si s’escau, Oposició, podrà formular una sol·licitud presentant un escrit al Registre d’Entrada de l’Ajuntament: Plaça del Poble, 1, 46460 Silla (València) o, si cas, enviant la seva sol·licitud al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@silla.es.
En l’escrit d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia de l’NIF o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu de la mateixa.
En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23