Ajuntament de Silla

Legislació

Legislació

D’acord amb la Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia, el valencià és llengua oficial. Per tant, podem usar-lo sempre, en qualsevol situació i davant qualsevol persona, entitat o institució.

El valencià, a més d’oficial, és la llengua pròpia dels valencians. Segons el mateix Estatut d’Autonomia i la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, podem demanar que siga la llengua normal de l’Administració, és a dir, aquella en què s’han de desenvolupar totes les seues activitats.

Article 3 de la Constitució Espanyola (1978)

  1. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les res­pectives comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts.
  2. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.

Article 6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (2006)

6.1 La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.

6.2 L’ idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo i a rebre l’ensenyament del i en, idioma valencià.

6.3 La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dues llengües i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement.

6.4 Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.

6.5 S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

6.6 La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament.

6.7 Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

6.8 L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià

Als enllaços següents podeu trobar la legislació més rellevant que tracta, d’una manera o d’altra, l’ús del valencià o els drets lingüístics en l’administració, l’ensenyament, la ciutadania…

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23