Ajuntament de Silla

Transparència i Modernització

La regidoria de Transparència fomenta l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulte més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La Regidoria de modernització vol incidir en la vida professional, acadèmica, social i cultural de la població, i de manera transversal, en col·laboració amb les diferents regidories d´aquest govern municipal, treballarà perquè l´ús de les noves tecnologies siga una realitat, evitant que es converteixquen en un motiu d´exclusió social.

  Regidoria

FRANCISCO GÓMEZ REBOLLO

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23