Ajuntament de Silla

Hisenda

La Regidoria d’Hisenda exerceix, per delegació de l’Alcaldia, les atribucions següents

  1. L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria d’hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.
  2. L’elaboració de la proposta d’ordenançes fiscals, la preparació del projecte de pressupost anual municipal.
  3. L’atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
  4. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial que siguen competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguen en la Junta de Govern local, entre les quals s’inclouen l’execució d’ingressos i despeses, l’ordenació de pagaments i els pagaments materials que se’n deriven, moviments interns de la tresoreria, l’arqueig dels fons municipals, l’aprovació del Pla de Tresoreria i el Pla de disposició de Fons, les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l’aprovació de liquidacions dels pressupostos, la rendició dels comptes anuals, l’aprovació de liquidacions, anul·lacions, devolucions i resolució de reclamacions i recursos referents als ingressos de la Hisenda municipal.
  5. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives d’hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.
  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23