Ajuntament de Silla

BASES DELS PREMIS ROSA ANTICH I MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ

L’Ajuntament de Silla, a través de la Regidoria d’Educació, lliurarà pròximament els premis per a incentivar l’estudi en els joves: el premi “Rosa Antich” al millor estudiant de batxillerat; i el de ”María i José Zaragozá” a l’expedient més alt de cicle formatiu de grau superior.
Podran aspirar als premis les persones empadronades a Silla, amb una antiguitat de dos anys, com a mínim, que hagen cursat els estudis de batxillerat o de cicles formatius de grau superior en els dos cursos immediatament anteriors, amb una nota mitjana no inferior a notable i sense haver suspés cap assignatura.

L’alumnat que aspire als premis presentarà una sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament de Silla, fins al dia 10 de juliol, tot adjuntant-hi el certificat d’empadronament i el certificat acadèmic expedit pel centre on s’hagen realitzats els estudis (originals o còpia compulsada). A la sol·licitud s’haurà d’indicar, necessàriament, telèfon o telèfons i correu electrònic de contacte.

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23