Catàleg municipal de béns i espais protegits
Arxius Associats

Segons el que disposa el Capitol VIII del Reglament de Planejament, es redacta el present catàleg com un més dels documents integrants del Pla General Municipal de Silla. S'inclouen en ell tots aquells elements que es consideren d'interés artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnològic, arquitectònic o botànic i els que integren un ambient característic o tradicional.

Tots els elements inclosos es classifiquen segons els nivells de protecció establerts en el Reglament de Planejament, integral, parcial o ambiental amb les determinacions que per a cada un d'ells s'estableixen en els articles 93 i ss. de l'esmentat reglament.

Aquests nivells de protecció tenen la seua correspondència amb els nivells de protecció 1, 2, i 3 previstos en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Silla, aprovat definitivament a octubre i publicat en el BOP.

D’acord amb l'article 58 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana del Patrimoni Cultural Valencià, la delimitació i catalogació d'elements o àrees arqueològiques o paleontològiques establertes en aquest estudi es corresponen amb les establertes en l'estudi efectuat per encàrrec de l'Ajuntament de Silla al llicenciat en història José Antich Brocal.

Així mateix, els articles 34 i 35 de la Llei del Patrimoni Valencià estableixen la necessitat d’adaptar els plans d'ordenació a les Declaracions de Béns d'Interés Cultural i la necessitat posterior de redacció d'un Pla Especial de Protecció.

D'acord amb l'article 97 del Reglament de Planejament, integren l'Ordenació Estructural d'aquest catàleg:

1 La delimitació del nucli històric de la Ciutat de Silla. Es correspon amb la Zona d'Ordenació del Centre històric (pla d'Ordenació O-06).

2 La delimitació de les àrees amb nivells de protecció arqueològica, paleontològica i etnològica.

3 La catalogació dels declarats Béns d'Interés Cultural (BIC).

4 La delimitació de la Zona de Protecció Arqueològica de l'entorn de la Torre Musulmana. Integren l'Ordenació detallada la resta de documents d'aquest Catàleg.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167