Agenda
Portada > Serveis Municipals > Urbanisme > Agenda > Venda de parcel·les municipals polígon industrial en Camí Vell d'Alcàsser
22/11/2017
Venda de parcel·les municipals polígon industrial en Camí Vell d'Alcàsser

L’Ajuntament de Silla per acord de Junta de govern local de data 27 d’octubre de 2017 aprovà l’expedient de contractació “Subhasta per a l’alienació de les parcel·les municipals integrants del patrimoni municipal del sòl ubicades al sector SUZI-3 Camí Vell d’Alcàsser (parcel·les F-15 i F-16)” (Exp. CONT/2017/17); així com els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació, pels següents pressupostos que podran ser millorats a l'alça pels ofertants:

 

Parcel·la

Preu sense IVA

21 % de IVA

TOTAL (IVA inclòs)

LOTE Nº 1

Parcel·la F-15

182.574,11 €

38.340,56 €

220.914,67 €

LOTE Nº 2

Parcel·la F-16

93.025,96 €

19.535,45 €

112.561,41 €

 Cada licitador podrà optar a una o a les dos parcel·les.

 Al perfil del contractant de l’Ajuntament de Silla estan publicats els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. L’anunci de la licitació es publicà al BOP número 218 de data 14 de novembre de 2017. El termini per presentar les ofertes finalitzarà el proper dia 29 de novembre de 2017.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167