Ajuntament de Silla

Aprén valencià

Aprén valencià

Vols aprendre valencià? Ací trobaràs l’horari dels cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA) de Silla i diversos recursos didàctics en línia (exercicis, dictats, lectures, vídeos…)

CFPA de Silla

Cursos de valencià 2021 – 2022 de CFPA (Pròximament)

Lloc: Carrer de Pere el Ceremoniós, 11

A1 – A2

B1

B2

C1

C2

 • DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Ací pots trobar diversos vídeos explicatius sobre l’article, les preposicions, la síl·laba, els difong, el hiat, la dièresi, l’accentuació, els substantius, els pronoms febles, els pronoms relatius, les perífrasis verbals, l’ús incorrecte de “lo” neutre, les conjuncions, els indefinits, els doblets lingüístics, etc.

Diccionaris, gramàtiques i traductors

Si quan redactes un text no saps sobre com s’escriu una paraula, busques algun sinónim, tens dubtes gramaticals o necessites traduir-lo a una altra llengua de forma ràpida, consulta aquesta secció.

Exàmens oficials

 • Homologacions i validacions de títols i certificats
  • L’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats, és la normativa que regula l’equivalència de certificats emesos actualment per diferents entitats i institucions amb els certificats de la JQCV. 
  • Es consideren equivalents, i, per tant, es validen, els certificats que es detallen en l’annex II de l’Ordre 7/2017.
  • Tràmit d’homologació del B1 per estudis
   • Podran obtindre el certificat de nivell B1 de valencià de la JQCV les persones que acrediten haver cursat i superat l’assignatura de valencià en algun dels estudis següents (EGB, BUP, FP, Primària i ESO) impartits a la Comunitat Valenciana.
   • Enllaç a la informació per a sol·licitar l’homologació del nivell B1 de valencià per estudis.
  • Sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià previstos en l’Ordre 7/2017
   • Les persones que hagen obtingut un certificat de coneixements de valencià/català per superació de prova en alguna entitat, institució, administració pública o organisme i que estiguen previstos en l’annex II de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, pot sol·licitar el registre corresponent en el el Servei d’Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
   • Enllaç a la sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià previstos en l’Ordre 7/2017

Llenguatge administratiu e inclusiu

Si treballes en l’Administració i dubtes sobre quina és l’estructura d’un document, quina és la fraseologia correcta que has d’emprar o com has d’emprar el llenguatge inclusiu, ací trobaràs bibliografia elaborada per ajuntaments, diputacions, universitats, etc. També pots preparar-te les proves de llenguatge administratiu de la JQCV.

 • Exàmens i solucionaris de llenguatge administratiu de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià facilitats per la Diputació de València
  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23