Facturació electrònica
Logo_Factura-e-1


FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

 

L’Ajuntament de Silla admetrà, a partir del 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que hagen entregat bens o prestat serveis  a l'Administració Pública  podran expedir o remetre factura electrònica. A tals efectes l'Ajuntament de Silla proporciona com punt general d'entrada de factures electròniques el que ha facilitat l'Estat-FACe, habilitada en la següent URL: https://face.gob.es

Podran accedir mitjançant els següents codis:

Ajuntament de Silla,  CIF-P4623200E: L01462303

Organisme Autònom Conservatori de Musica de Silla, CIF-Q4601153B : LA0003947

En totcas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d'entrada que corresponga les entitats seguents:

a)Societats anònimes

B)Societats de responsabilitat limitada

c)Persones juridiques i entitats sense personalitat juridica que creixquen de nacionalitat espanyola

d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no rersidents en territori espanyol en els termes que establix la normativa tributaria

e)Unions temporals d'empreses

f)Agrupacions d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europeu, Fondo de Pensions, Fondo de capital risc, Fondo d'inversions, Fondo d'utilització d'actius, Fondo de regularització del mercathipotecari, Fondo de titularització hipotecaria, o fondo de garantia d'inversions. 

No obstant, cal tindre en compte el Reglament regulador de l'ús de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Silla (BOP 06/12/2014) que d'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013 estableix l'exclusió d'aquesta obligació de facturació electrònica a les factures l'import de les quals siga fins a 1.000€ (art. 65 del reglament)

Fins els 1.000 € estaran exemptes de presentar factures electròniques i les podran presentar en paper.  

 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167