Somia Silla
Arxius Associats
logoaltre

logoaltreDurant el cap de setmana de la Fira de Sant Sebastià, Somia Silla! Aquesta iniciativa de la Regidoria de Transparència, Comunitat i Participació,  tracta de recollir les iniciatives, propostes i en general els somnis que per a la nostra ciutat de Silla tenen els seus veïns. Vols participar? Et contem com! BASES DEL SORTEIG DE LA CAMPANYA «SOMNIS PER A SILLA»


1. DESCRIPCIÓ DE LA CAMPANYA

Es tracta de recollir les iniciatives, propostes i, en general, els somnis que, per a la nostra ciutat de Silla, tenen els seus veïns i veïnes.

La forma de recollir aquesta informació serà la següent: Per la població aniran unes persones encarregades de recollir la informació, les quals portaran cartolines de diferents formes en què s'escriuran els somnis.

Entre totes les persones participants, s'efectuarà un sorteig de tres vals que consistiran en un desdejuni per a quatre persones cada val. Les persones agraciades podran triar d'entre els establiments de la població de Silla.

 

2. PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

Les persones que així ho vulguen escriuran en les cartolines abans esmentades “el seu somni per a Silla”, el qual es col·locarà en els panells i llocs reservats a aquest efecte.

 

Per la realització d'aquest acte i amb caràcter voluntari, emplenaran un formulari amb les seues dades personals, nom, cognoms, correu electrònic (si se’n disposa) i número de telèfon de contacte, el qual s'introduirà en una urna tancada i lacrada.

 

Totes aquestes dades són essencials i imprescindibles per considerar la seua validesa. Els formularis que no compten amb aquestes dades, siguen il·legibles o no permeten contactar amb l'agraciat, es consideraran nul·les amb caràcter general.

 

De conformitat amb la legislació sobre protecció de dades, les dades personals facilitades per participar en el sorteig seran utilitzades exclusivament per a les finalitats previstes en aquestes bases.

 

El fet de participar en el sorteig emplenant el formulari suposa l'acceptació de rebre informació, dades, esdeveniments i reunions que des de la Regidoria de Participació es promoguen a Silla.3. SORTEIG

El sorteig serà públic i qui ho desitge podrà estar present en aquest acte.

El sorteig entre tots els formularis dipositats en l'urna es realitzarà el diumenge dia 24 de gener, a les 12.30 hores, a la caseta de la Fira de l'Ajuntament, en presència del regidor de Transparència, Comunitat i Participació.

El personal de l'Ajuntament present a la caseta, actuarà com a secretari/a del sorteig i redactarà l'acta de la celebració. Es publicarà el mateix dia a través de les xarxes socials de què disposa l'Ajuntament.

En el cas que el sorteig no poguera ser realitzat en aquesta data, hora o lloc, per circumstàncies sobrevingudes, es comunicarà la nova data, al més aviat possible, prèvia publicitat en els mitjans anteriorment descrits.


Procediment del sorteig

S'extrauran de l’urna els tres primers formularis i, per tant, el nom de les persones guanyadores.

A continuació s'extrauran tres formularis més en qualitat de suplents davant la possibilitat que els guanyadors del sorteig no siguen localitzats. En cas de no ser localitzat el guanyador del premi, els suplents seran avisats per ordre d'extracció.

En el mateix acte, es declararà nul aquell formulari que no compte amb els elements essencials exigits i que resulten necessaris per localitzar la persona premiada, bé siga en qualitat de titular o suplent, procedent a extreure altre o altres formularis.

Si una mateixa persona resultara agraciada amb més d'un premi, només podrà beneficiar-se’n d'un premi i suposarà la renúncia immediata als següents.

Si el guanyador és un menor d'edat, haurà d'anar representat pels seus pares o tutors per poder recollir el premi.

L'Ajuntament localitzarà els agraciats pels mitjans oportuns (telèfon, sms, WhatsApp, telegram, etc). No s'admetran, com a vàlids, els contestadors automàtics o bústies de veu.

Si no es localitza una persona premiada, i transcorren tres dies naturals des de la publicació dels premiats a les xarxes socials anteriorment esmentats, es localitzarà el suplent que corresponga per ordre d'extracció. Des d'aquest mateix instant, tindrà la condició de premiat amb caràcter general.


4. PREMIS

Els premis consistiran en tres vals valorats en 50 euros cadascun, que suposarà l'import global del premi de la campanya, un total de 150 euros. El guanyador rebrà un val que contindrà les dades necessàries per poder acudir al local de la localitat que consideri oportú per poder degustar un esmorzar per a 4 persones màxim.

El guanyador no podrà exigir el canvi del premi, ni el seu valor en diners, ni per un bé o servei diferent del que s’hi ha indicat com a possibilitat de premi, de manera que aquest premi no serà negociable ni transferible.

El premi es lliurarà a la persona agraciada en les condicions descrites i sense que comporte cap obligació de realitzar cap contraprestació addicional a les que s’estableixen en aquestes bases de conformitat amb la legislació aplicable.


5. RECOLLIDA DELS PREMIS

Des del mateix instant en què siguen localitzats, els guanyadors podran acudir a l'Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) a recollir el premi, en horari d'oficina, i amb data límit fins a 10 dies. Si arribada aquesta data, el premiat ja localitzat, no es presentara a recollir el premi, determinarà que aquest quede desert i es podrà localitzar, si escau, el suplent.

Els agraciats hauran de presentar-se personalment o autoritzant una tercera persona per poder fer efectiu el seu premi. En aquest cas darrer cas, caldrà aportar una còpia del DNI de la persona agraciada.

El personal de l'Ajuntament lliurarà els vals als agraciats, així com les instruccions que hi estime convenient. També els farà signar un justificant de la recepció del premi.

Una vegada acabat l'acte de lliurament, quedarà tancada la campanya relativa al sorteig, amb caràcter general, i no podrà ser atesa cap reclamació per cap motiu.

L'Ajuntament es reservarà el dret a difondre el nom i/o la imatge dels guanyadors per mitjans o formes de comunicació que crega convenients durant el temps que considere necessari i sense realitzar cap compensació. 


6. CONSUM DEL PREMI

Els guanyadors hauran de consumir el val amb el quel han estat premiats, abans del 31 de març de 2016.

L'import de la consumició efectuada no podrà superar l'import del val premiat. Si això ocorreguera, la diferència seria a càrrec de la persona agraciada. En cap cas es pagarà la diferència de l'import en metàl·lic

 

7. OBLIGACIONS DELS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS

Els establiments on els premiats acudeixen per consumir el seu premi:

-         Acceptaran com a mitjà de pagament el val d'aquesta campanya, que hauran de conservar per al seu posterior abonament, sense que en cap cas els establiments puguen pagar al client agraciat la diferència de l'import de la consumició en metàl·lic, en el cas que siga inferior a 50 euros,.

-         Presentaran a l'Ajuntament els vals recollits en el seu establiment, juntament amb la factura corresponent a la consumició i el número de compte bancari del qual siguen titulars per poder fer el pagament corresponent. El nom del seu establiment serà publicitat en les xarxes socials de l’Ajuntament com a lloc elegit pels guanyadors del sorteig per a gaudir del seu premi.

A aquestes bases i campanya li serà aplicable la legislació vigent sobre aquest tema. En tot el que no estiga previst, l'Ajuntament de Silla podrà resoldre o establir el criteri aplicable inspirant la solució en l'esperit de la campanya.

 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167