Ordenances

Ordenaça municipal de protecció del medi ambient contra sorolls i vibracions

Aquesta ordenança regula l'actuació municipal per a la protecció del medi ambient contra les pertorbacions produïdes per sorolls o vibracions que impliquen risc per a la salut, dany o molèstia greu per a les persones, o que alteren el benestar d'aquestes, al terme municipal de Silla.

Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos tèrmics en el municipi de Silla

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular la incorporació obligada de sistemes de captació i utilització d'energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d'aigua calenta sanitària als edificis i a les construccions situats en el terme municipal de Silla que compliran les condicions fixades en aquesta ordenança.

Ordenança municipal d'ús i gestió del port de Silla al llac de l'albufera

Les actuacions que es duen a terme al Port de Silla i a l'entorn han de tindre en compte els criteris establerts en aquesta ordenança amb la finalitat de garantir la preservació dels valors ecològics, potenciar la biodiversitat dels ecosistemes.

Ordenança de protecció de l´ambient atmosferic

La present ordenança té per objecte aconseguir el desenvolupament sostenible compatibilitzantel progrés econòmic amb la protecció del medi ambient
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167