Ordenances

Reglament municipal d'animals de companyia i animals potencialment perillosos

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària de 20 de juliol de 2018 una vegada resoltes les al·legacions presentades, va aprovar la modificació parcial del Reglament municipal d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos. En conseqüència, s'entén definitivament aprovat i, en compliment del que estableix l'article 70-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es publica integrament per a la seu entrada en vigor.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167