Ciutats Saludables
CIUTATS SALUDABLES
Diagnostic Salut Pública Silla
SILLA, CIUTAT SALUDABLE / ESTRATÈGIA PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (SNS)

La ciutat de Silla està adherida a la Xarxa Valenciana de Ciutats Saludables de la Comunitat Valenciana i a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, per acord plenari unànim, del 30 de juny de 1988.

Té com a objectiu general la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i la protecció del medi ambient que afecta a paràmetres com són la Salut Pública, el Consum, el Control del Medi Ambient, els Serveis Socials i Educatius, la Cultura, la Joventut, l'Esport, l'Urbanisme, etc.

El diagnòstic de Salut, realitzat l'any 1989, va marcar les prioritats d'acció en matèria de Salut Pública:

    1. Continuar millorant la xarxa de clavegueram i d'aigua potable.
    2. Controlar els vessaments industrials i urbans (la contaminació)
    3. Seguir i augmentar les accions de promoció de la salut:
        - Exercici físic regular, en adults i tercera edat.
        - Salut escolar i medicina esportiva.
        - Drogodependències.
        - Educació per a la salut; alimentació, higiene, vacunacions...
    4. Intervencions de caràcter social, dirigits especialment als grups més desfavorits en relació, atur, habitatge, reinserció social, tercera edat.
    5. Fomentar la participació ciutadana creant una comissió intersectorial; per donar suport al projecte de Ciutats Sanes.

Estes prioritats es van concretar en Programes d'Acció que defineixen el Pla de Salut Municipal.

Publicacions de la "RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES"
Enllaços d'interés:
Red Española de Ciudades Saludables RECS
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Nutrición y Estrategia NAOS
Organización Mundial de la Salud
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

       
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167