Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > Començen les obres de REMODELACIÓ DEL CEMENTERI VELL
Començen les obres de REMODELACIÓ DEL CEMENTERI VELL
04/05/2018
Començen les obres de REMODELACIÓ DEL CEMENTERI VELL
La finalitat d'aquestes obres és renovar la imatge i l'accessibilitat dels espais de l'entorn dels nínxols primitius de l'entorn del panteó i la rehabilitació de la coberta de l'edifici central dels serveis del cementeri.
cementeri
Visita obres cementeri
Visita obres cementeri
visita obres cementeri

Es tracta d’una primera intervenció a l’edifici dels serveis i accessos, i als paviments i supressió de barreres a la zona més antiga d’agrupacions de nínxols del Cementeri Municipal per tal de millorar substancialment la imatge, la percepció visual dels recorreguts interiors, el panteó central de la Fundació i l’accessibilitat a tot l’equipament públic.

S’han efectuat diverses actuacions per a ampliar la dotació de nínxols i renovar la jardineria, instal·lant el reg per degoteig, plantant i substituint espècies, etc. Ara es tracta de modificar els paviments, rasants, rampes, mobiliari, etc. dels recorreguts de vianants i de la maquinària auxiliar de trasllat dels fèretres, a la zona oest del cementeri, coincident amb les agrupacions més velles de nínxols.

Al mateix temps, cal rehabilitar el 60% de la coberta de l’edifici de serveis per les humitats i el deteriorament que s’observa a les teules, filtracions, murs, fals sostre, etc. A l’hora de plantejar aquesta rehabilitació, s’ha descobert el cel ras comprovant que les biguetes i encreuats que la subjecten es troben en bon estat i, per això, les obres es limiten a impermeabilitzar i reposar teules.

Per altra banda, l’actuació es completa amb la necessària rehabilitació de façana i coberta de l’edifici que ocupa l’eix central del cementeri: el panteó de la Fundació de la Catarra, de la qual és membre l’Ajuntament i constitueix l’edifici amb més valor artístic, arquitectònic i històric d’aquest cementeri de 1914. Aquesta rehabilitació es limita a la neteja de tot el carreuat que conforma el monument i resol els problemes de filtració de la coberta, per a aturar la degradació dels paraments interiors de la capella. Afecta les seccions primera, segona, tercera i des de la cinquena fins a la catorzena del cementeri vell.

  

Solució adoptada

 

La finalitat d'aquestes obres és renovar la imatge i l’accessibilitat dels espais de l’entorn dels nínxols primitius de l’entorn del panteó i la rehabilitació de la coberta de l’edifici central dels serveis del cementeri.

Se suprimeixen les barreres urbanístiques i de l’edificació dels recorreguts de vianants, emfasitzant el passeig i les visuals de connexió entre el panteó central i les agrupacions de nínxols. Es tracta també de realçar les visuals del monument més singular i emblemàtic de tot el recinte mortuori. Es proposa la restauració de les façanes del panteó central de la Catarra, que es troba en mal estat de conservació, fonamentalment per lesions originades directament per les filtracions d’aigua de la coberta.


Tots els recorreguts de vianants i de trànsit de fèretres es remodelaran simplificant pendents, suprimint rampes que no compleixen normativa actual i substituint els desnivells perillosos, unificant-los amb un mur de pedra que unificarà la imatge, reconduirà les circulacions i senyalarà els accessos per a vehicles de serveis i per als vianants.

 

Es remodelen totalment els pendents, s’amplien les soleres i es dóna un tractament superficial que les unifica. Els recorreguts transversals per al vehicle auxiliar de trasllat de fèretres es pavimentarà amb panot 20*20 que, en el punt de les rampes, quedarà senyalitzat amb panots ratllats. Les obres cal completar-les amb la rehabilitació de la coberta de l’edifici central: s’ha de desmuntar, impermeabilitzar i reposar les teules recuperades.

 

Amb els nous tractaments dels recorreguts interiors, la implantació de nou mobiliari urbà (baranes, bancs, etc.) i la recuperació del panteó central, es dignificarà tot el recinte. Es pretenen incorporar les potencialitats d’un recinte ple de valors simbòlics al gaudi del poble.

 

 

Descripció de les obres

 

Als recorreguts de vianants del sector oest d’agrupació de nínxols, es remodelen totalment els paviments, rampes i configuració de jardineres i mobiliari urbà. Caldrà, en primer lloc, enderrocar rampes, i efectuar els moviments de terres per a preparar tant la caixa d’ampliació de les soleres com la base dels fonaments dels murs de maçoneria en sec que configuraran els nous enjardinaments i les escales i rampes, com a remat de les soleres ampliades i les escales noves.

 

Amb el moviment de terres fet, s’ampliaran soleres i es construiran els fonaments de formigó del nous murs de pedra. Aquests murs de maçoneria en sec, segons detalls pressupost i plànols annexos, estan rematats amb planxa de zinc de 35 cm d’amplària i 0,7 mm de gruix.

 

Els nous paviments, o millor els tractaments superficials del formigó i les noves rampes, són de slurry (LB-1) als recorreguts de vianants i de panot llis 20*20 de canto viu de color roig. A les rampes, aquest paviment 20*20 serà de quatre barres per a senyalitzar el canvi del pendent. Aquests traçats sempre respecten la normativa d’accessibilitat tant per als vianants com per als vehicles auxiliars de manteniment i trasllat dels fèretres.

 

Als plànols núm. 05 i núm. 06, es detalla la combinació d’aquests paviments, pendents, tipologia i seccions definitives de cada recorregut. Els murs de maçoneria en sec amb l’intradós de formigó estan rematats amb la planxa de zinc esmentada i serveixen de marc a les escales i als passamans. Per la seua banda, les escales de formigó vist es construiran amb cantó bisellat sobre llosa inclinada.

 

La rehabilitació d’aquests espais entre agrupacions es completa amb la substitució dels bancs i amb el tractament superficial amb terres abonades de totes les jardineres. Es farà una rehabilitació completa de les façanes i la coberta del panteó central amb especial incidència en la reparació de les filtracions de coberta i la dels paraments exteriors de carreus.

 

Tant els recorreguts de vianants com els de vehicles auxiliars tenen seccions adequades a l’ús previst i en les seccions constructives així quedarà reflexat; pensant sempre en l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i acomplint les normes d’accessibilitat vigents (autonòmiques i DB-SUA). Amb l’actuació proposada, no s’afecten instal·lacions soterrades o aèries. Únicament caldrà reconduir una part de la instal·lació existent de reg per degoteig.

 

 

Termini d'execució

 

El termini màxim d’execució de les obres és de tres mesos. Des del mes de maig fins al 27 de juliol de 2018. Les obres estan totalment subvencionades per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (PLA PIP) amb un import total subvencionat de 121.080 €. Les obres s’han adjudicat a l’empresa GISERCO INNOVA, SL.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167