Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > Obert el termini de sol·licitud de plaça a l'Escoleta municipal
Obert el termini de sol·licitud de plaça a l'Escoleta municipal
17/04/2018
Obert el termini de sol·licitud de plaça a l'Escoleta municipal
Les famílies amb fills i filles nascuts en 2016, 2017 i 2018 poden presentar la documentació en l'Oficina d'Assistència a la Ciutadania (Antic col·legi de les monges) del 17 d'abril al 2 de maig.
pati escoleta

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Silla convoca les famílies amb infants nascuts en 2016, 2017 i 2018, empadronats al municipi, a participar en el procés d’admissió i sol·licitar plaça en l’Escola Infantil Municipal “L’Escoleta”. 

 

El nombre de places ofertades per nivells són les següents: 8 places en l’aula de 0-1 anys, 30 places per a les dues aules de 1-2 anys i 60 places per a les aules de 2-3 anys, de les quals s’oferten 30 places vacants.

 

Les places de les unitats de 0-1 anys i d’1-2 anys es finançaran en base a les ajudes d’escolarització conegudes com el Bo Escolar, mentre que les places de 2-3 anys s’acolliran a la gratuïtat anunciada per la Conselleria d’Educació i pendent de publicar en la resolució oficial.

 

Els criteris de valoració en l’admissió d’alumnes són els que fixa la normativa vigent i es detallen a continuació:

 

Criteris de valoració

CRITERI

PUNTUACIÓ

Germans o germanes matriculats en el centre en el curs 2018-2019

Per cadascun dels germans o germanes matriculats: 15 punts

Domicili familiar o laboral d’algun dels pares, mares o tutors legals (aportar certificat d’empadronament o d’empresa)

Alumnat empadronat a Silla: 10 punts

Pare, mare o tutors legals treballadors al centre docent.

Quan un o els dos pares, mares o tutors siguen treballadors del centre, en actiu: 5 punts

Renda per càpita de la unitat familiar.

Rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l’Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM): 2 punts

Família nombrosa

General: 3 punts

Especial: 5 punts

Grau de discapacitat de l’alumne

Entre el 33% i el 64%: 4 punts

Igual o superior al 65%: 7 punts

Grau de discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes

Entre el 33% i el 64%: 3 punts

Igual o superior al 65%: 5 punts

Família monoparental

General: 3 punts

Especial: 5 punts

Circumstàncies específiques:

Acolliment familiar, violència de gènere o de terrorisme, desnonament familiar...) L’Ajuntament tindrà en compte aquests casos com a prioritaris per a reservar matrícula

10 punts

 

 

Per poder sol·licitar plaça s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud i presentar els documents següents:

        Imprés de sol·licitud: emplenat i firmat pel pare i la mare o tutor/a del xiquet o de la xiqueta (original i fotocòpia)

        Llibre de família o, si no n’hi ha, una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. (Original i fotocòpia de tots els fulls).

        Fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutor/a.

 

Per documentar els criteris i les circumstàncies específiques i poder obtindre la puntuació, els documents que s’han d’aportar són els següents:

        Certificat d’empadronament i/o certificat d’empresa per domicili laboral.

        Títol oficial de família nombrosa.

        Certificat de discapacitat de l’alumne, pares, mares, tutors, germans o germanes, expedit per la Conselleria competent.

        Títol oficial de família monoparental expedit per la Conselleria competent.

        Resolució judicial per a les circumstàncies específiques.

        Formulari “Renda”.

 

CALENDARI D’ADMISSIÓ

        Del 17 d’abril a l’2 de maig. Presentació de sol·licituds i documentació al Registre de l’Ajuntament de Silla. Oficina d’Assistència a la Ciutadania. Antic col·legi de les monges.

        8 de maig. Publicació de les llistes provisionals en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament (OAC) i web.

        Del 8 al 10 de maig. Reclamacions a les llistes provisionals

        12 de maig. Publicació de les llistes definitives

        Del 13 al 17 de maig. Reclamacions a les llistes definitives

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167