Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > QUINS RESIDUS HEM DE DEPOSITAR EN CADA CONTENIDOR?
QUINS RESIDUS HEM DE DEPOSITAR EN CADA CONTENIDOR?
28/07/2016
QUINS RESIDUS HEM DE DEPOSITAR EN CADA CONTENIDOR?
Si tots col·laborem, mantindrem Silla més neta.
Contenidor de paper
Contenidor vidre

 

Contenidor de paper

Depositeu només paper i cartó

(Desfeu o plegueu les caixes per introduir-les)

 

Contenidor de vidre

Depositeu només botelles i recipients de vidre.

(NO depositeu gots, ceràmica, peretes de llum...)

 

Contenidor d’envasos lleugers

Depositeu només envasos de plàstic, brics, llaunes...

 

Contenidor de roba i calcer

Depositeu només roba i calcer

 

Contenidor de fem

Depositeu la matèria orgànica i altres residus

 

Ecoparc

Porta els enderrocs, fustes, mobles, metalls, paper i cartó, vidre, neumàtics...

oli de motor, oli de cuina, fluorescents, bateries, piles,

aparell elèctrics i electrònics, etc.

 

NO DEIXEU MAI ELS RESIDUS A LA VIA PÚBLICA

O FORA DELS CONTENIDORS

 

«Si tots col·laborem, mantindrem Silla més neta.»

«Qui infringisca la normativa vigent, serà sancionat.»

 

QUÉ RESIDUOS HEMOS DE DEPOSITAR EN CADA CONTENEDOR

Contenedor de papel

Deposita solo papel y cartón

(Deshaz o plega las cajas para introducirlas)

 

Contenedor de vidrie

Deposita solo botellas y recipientes de vidrio

(NO deposites vasos, cerámica, bombillas...)

 

Contenedor de envases ligeros

Deposita solo envases de plástico, briks, latas...

 

Contenedor de ropa y calzado

Deposita solo ropa y calzado

 

Contenedor de basura

Deposita la materia orgánica y otros residuos

 

Ecoparque

Lleva los escombros, maderas, muebles, metales, papel y cartón, vidrio, neumáticos...

aceite de motor, aceite de cocina, fluorescentes, baterías, piles,

aparatos eléctricos y electrónicos, etc.

 

NO DEJES JAMÁS LOS RESIDUOS A LA VÍA PÚBLICA

O FUERA DE LOS CONTENEDORES

 

«Si todos colaboramos, mantendremos Silla más limpia.»

«Quien infrinja la normativa vigente, será sancionado.»

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167