Valencianització del nom
Arxius Associats
Voc noms persona
Segons la legislació vigent tenim dret a l’ús de la forma correcta, normativament, en valencià dels nostres noms i cognoms. Només cal sol·licitar-lo al Registre Civili o, si no n'hi ha, al Jutjat de Pau o a l'Ajuntament en què està inscrit.

Legislació:
- Llei 40/1999 de 5 de novembre, sobre noms i cognoms i el seu ordre
- Reial decret 193/2000, d'11 de febrer, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil en matèria relativa al nom i als cognoms i a l'ordre dels cognoms

Per a valencianitzar el nom


Per exemple, Neus en lloc de Nieves, Enric en lloc d'Enrique o de Henry.

Només cal sol·licitar-ho al Registre Civil en què estem inscrits.


En aquest sentit, el Vocabulari de noms de persona publicat per l'AVL l'any 2006 té caràcter normatiu i oficial. Per tant, els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l'efecte de fer la inscripció en el Registre Civil.

Per a valencianitzar els cognoms


Per exemple, Motsó en lloc de Monzó, Pujades en lloc de Puchades.

Només cal sol·licitar-ho al Registre Civil en què estem inscrits i presentar un informe onomàstic en què acredite la correcció lingüística del cognom.


L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a ens normatiu competent en matèria d'onomàstica, facilita a les persones interessades un informe sobre la correcció de la forma proposada del cognom. El podeu sol·licitar a través del web de l'AVL.

La correcció de la grafia dels cognoms incorrecta normativament s'estén als fills menors d'edat. Els fills majors d'edat poden adherir-se a l'expedient promogut pels pares o bé tramitar-ne un pel seu compte (article 217 del Reglament del Registre Civil.

Per a inserir la i entre els cognoms només cal sol·licitar-ho al Registre Civil. No és necessari cap informe.


Canviar-se el nom per un altre de diferent


Per exemple: Empar en lloc de María de los Desamparados

Cal sol·licitar-ho al Registre Civil i aportar:
- Documents que acrediten l'ús normal del nom que vol adquirir (nòmines, rebuts, inscripcions a cursos, subscripcions...)
- Certificat d'empadronament

A més, cal anar acompanyat de dos testimonis proveïts del DNI o equivalent.

Invertir l'ordre dels cognoms

Per exemple: Ramon Monjo Martines en comptes de Ramon Martines Monjo

Cal sol·licitar-ho al Registre Civil i aportar:
- Fotocòpia i original del DNI o equivalent.
- Certificat d'empadronament
- Certificat de naixement literal
 

Ara bé, si el que volem és: 


- Traduir els cognoms d'altres llengües al valencià.
- Adaptar els cognoms d'altres llengües al valencià.
- Canviar un cognom no valencià per un de valencià.

 

Cal demanar-ho a la Direcció General dels Registres i del Notariat. Consegüentment, el procediment és més llarg ja que, segons el Reial decret 191/1986, de 29 d'agost, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil, articles 205, 206 i 209 del Reglament del Registre Civil, requereix la instrucció d'un expedient.

En aquests casos la persona interessada pot demanar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través del web de l'AVL, un informe sobre l'adequació del cognom valencià, segons el cas.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167