Toponímia de Silla
silla-toponimia-dels-pobles-valencians-avl_Página_1
silla-toponimia-dels-pobles-valencians-avl_Página_2
Plànol dels carrers de Silla

LA TOPONÍMIA DE SILLA

 

La primera senya d’identitat d’un poble és el seu topònim, Silla, i la seua toponímia. Per aquest motiu, Silla, com una gran majoria de pobles valencians, ha optat per anar recuperant i conservant la toponímia valenciana del poble. Així mateix, a l’hora de posar nom a noves vies, ha tingut en compte els topònims històrics genuïns del terme, els noms de personatges il·lustres de la població, els topònims i personatges de la comarca i del País Valencià, etc.

 

La toponímia (del grec τόπος topos, «lloc», i νομα ónoma, «nom») és el conjunt de topònims d'un indret, és a dir, els noms de lloc.  Per les seues característiques, la toponímia conté informació sobre la història dels llocs que anomena, com ara, el carrer del Castell o el carrer de Barrasí o el carrer dels Germans Antich de Silla, però la toponímia, sobretot, ens serveix per a identificar el territori, acotar-lo i definir-lo. És per aquest motiu que els topònims poden ser estudiats com elements amb valor cultural, però també des d’un punt de vista polític, en la mesura que són els noms oficial d’un lloc.

 

En aquest apartat, tractarem la toponímia des d’un punt de vista polític o oficial, ja que d’una banda es facilitarà el nomenclàtor de les vies urbanes de Silla aprovades per l’Ajuntament de Silla i, de l’altra, es facilitarà la toponímia de Silla que va aprovar l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i que va publicar en la sèrie Toponímia dels Pobles Valencians l’any 2005.

Tant el nomenclàtor de les vies urbanes com la toponímia genèrica del terme de Silla els podeu trobar en els arxius associats.

 

Consideracions que cal tenir en compte quan s’escriu el nom d’un carrer

 

Els noms genèrics

Els noms genèrics que indiquen el tipus de via urbana (carrer, plaça, avinguda, passatge, passeig, rambla, etc.) són noms comuns i, per tant s’escriuen amb minúscula inicial, tret que vagen en posició inicial o després de punt: carrer del Castell.

 

La preposició de

En la denominació completa del nom d’una via s’ha de tenir especial cura de no suprimir la preposició de que serveix per enllaçar la part genèrica amb la part específica del topònim, encara que s’ometa en la parla col·loquial. En canvi, en la denominació abreujada la preposició de es considera opcional:  av. Alacant o av. d’Alacant.

 

L’article

L’article que va davant del nom de la via segueix les normes generals de majúscules i minúscules, de contracció amb les preposicions i d’apostrofació. En la denominació abreujada és opcional, no obstant això, davant d’alguns topònims, com ara les comarques, l’article no es pot suprimir. En les bases de dades, quan l’article siga obligatori, s’escriurà darrere del topònim per tal de no modificar l’ordre alfabètic: c/ Costera, la.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167