Ordenanzas

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE SILLA (PMUS)

Document aprovat per acord del ple de l'ajuntament de 20 de gener de 2020.

Modificació puntual ordenança reguladora de guals

Per acord del Ple de l'ajuntament, de 30 de juliol de 2019, es va aprobar inicialment la modificació puntual de l'ordenança. Atès que no s'han presentat al·legacions, l'acord inicial queda elevat a definitiu. S'ha publicat al BOP núm. 248, de 27 de desembre de 2019, la modificació puntual de l'ordenança.

Prevenció i control de la contaminació de les aigües residuals

Per acord del Ple de l'ajuntament, de 24 de setembre de 2019, es va aprobar inicialment la modificació puntual de l'ordenança. Atès que no es varen produir al·legacions, l'acord inicial s'eleva a definitiu. S'ha publicat al BOP núm. 248, de 27 de desembre, el text intrege de l'ordenança.

Ordenança reguladora dels horts socials municipals

Aquesta ordenança té per objecte regular el règim jurídic de les llicències d'ús privatiu del domini públic atorgades per l'Ajuntament de Silla sobre horts socials municipals de titularitat municipal al terme de Silla, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i les obligacions que han de complir les persones beneficiàries d'aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació d'aquestes.

Modificació de la ordenança municipal de protecció contra incendis

Des de el dia 5 d'agost de 2016, es troba en vigor la modificació de la ordenança municipal de protección contra incendis, publicada en el BOP de València núm. 137 de 18 de juliol de 2016.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167