Ordenanzas

Ordenança reguladora dels horts socials municipals

Aquesta ordenança té per objecte regular el règim jurídic de les llicències d'ús privatiu del domini públic atorgades per l'Ajuntament de Silla sobre horts socials municipals de titularitat municipal al terme de Silla, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i les obligacions que han de complir les persones beneficiàries d'aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació d'aquestes.

Modificació de la ordenança municipal de protecció contra incendis

Des de el dia 5 d'agost de 2016, es troba en vigor la modificació de la ordenança municipal de protección contra incendis, publicada en el BOP de València núm. 137 de 18 de juliol de 2016.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167