Agenda
Portada > Serveis Municipals > Urbanismo > Agenda > Informe ambiental i territorial estratègic Modificació Puntual 15 Pla General
19/11/2019
Informe ambiental i territorial estratègic Modificació Puntual 15 Pla General
La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Silla, en sessió celebrada el 21 d’octubre de 2019, adoptà l’acord 2.12 “Modificació puntual número 15 del PG de Silla: emissió informe ambiental i territorial estratègic”, FAVORABLE en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègic de la Modificació puntual número 15 del PGOU de Silla seguint els criteris establits en l’Annex VIII d ela LOTUP, al considerar que no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient, corresponent la seua tramitació al previst a l’article 57 de la LOTUP i normativa sectorial d’aplicació, i sempre que es complisquen els condicionants establerts a l’informe de l’arquitecte municipal de data 3 de setembre de 2019.

S'adjunta el certificat municipal de l'informe ambiental i territorial estratègic de la Modificació Puntual 15 del Pla General que s'està tramitant i la seua publicació en el DOGV núm. 8679 de 18 de noviembre de 2019.


Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167