Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'estat
Archivos Asociados
16 16 (1,20 MB)
16 16 (208 KB)
16 16 (2,78 MB)
OBLIGACIÓ D’INSCRIURE’S LES EMPRESES QUE CONTRACTEN AMB L’AJUNTAMENT I
AMB ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN EL REGISTRE OFICIAL DE
LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L’ESTAT (ROLECE)


Des de l’Ajuntament de Silla us informem d’una important novetat introduïda per la nova normativa de contractació que obliga a les persones licitadores que es presenten a processos de contractació en l’Administració realitzats a través d’un procediment obert simplificat a estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) que depén del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, tal com disposa l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

A QUINES EMPRESES AFECTA?
A totes les empreses que vulguen participar en el procediment obert simplificat de contractació en l’Ajuntament de Silla i en qualsevol altra Administració pública:

• Contracte de servei o subministrament de 35.000 a 100.000
euros

• Contracte d’obra de 80.000 a 2.000.000 euros
Per a la resta de procediments de contractació de superior quantia
que convoque aquest Ajuntament, no resulta preceptiu aquest
tràmit, però sí que és convenient.

MÉS INFORMACIÓ (ATENCIÓ A PROVEÏDORS) I SUPORT ROLECE
Telèfon: 91 443 0995
https://registrodelicitadores.gob.es/
rolece@minhap.es
Per tal de facilitar més informació, us hi adjuntem una guia del Ministeri que pot ser del vostre interés i les preguntes
més freqüents.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167