Impostos

Impost sobre béns immobles

Els rebuts domiciliats es carregaran en el compte bancari els dies 1 d'agost i 1 d'octubre. Ordenança fiscal. Última modificació BOP 29/12/2017.

Impost sobre Activitats Econòmiques

Els rebuts domiciliats se carregaran en el compte bancari el dia 1 d'octubre. Ordenança fiscal. Última modificació BOP 29/12/2017

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Els rebuts domiciliats es carregaran en el compte bancari el dia 2 de maig. Ordenança fiscal. Última modifiació BOP 29/12/2017

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal. Última modificació BOP 29/12/2017

Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal. Última modificació BOP 29/12/2017
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167