Becas y ayudas
Archivos Asociados
16 16 (1,13 MB)
16 16 (1,13 MB)
16 16 (350 KB)
16 16 (4,56 MB)
beques

Subvencions a escolars d’infantil, primària i secundària per sufragar materials i accions educatives dels projectes d’innovació educativa a les aules d’infantil i material escolar de primària i secundària.  Curs 2019 – 2020  

1. Objecte de la subvenció

La finalitat d’aquesta subvenció es sufragar accions educatives centrades en l’aprenentatge significatiu a través de projectes d’innovació educativa en l’etapa d’Infantil i per a l’adquisició de material escolar i/o llibres de lectura de primària i secundària i al mateix temps proporcionar ajuda econòmica per al curs 2019 – 2020.

 

2. Requisits dels beneficiaris per a l’obtenció de la subvenció i quantia individualitzada

Podran accedir a la consideració de beneficiari/a de la subvenció l’alumnat de segon cicle d’educació infantil (3, 4 i 5 anys), primària i secundària que reunisquen els següents requisits:

 

a)     Estar matriculat en el curs acadèmic 2019 – 2020 en qualsevol dels centres educatius públics o concertat de Silla o, estar matriculat en el curs acadèmic 2019 – 2020 en altres centres educatius públics que no es troben a Silla, per cursar ensenyaments obligatoris en aquelles modalitats que no oferte el municipi (línia plurilingüe/ especialitat esportiva).

 

b)     La unitat familiar (pare/mare/fills/es) ha de residir a Silla i estar inscrits en el Padró municipal d’habitants, amb una antiguitat mínima de 6 mesos des de la data de la sol·licitud.

c)     No podrà obtenir la condició de beneficiar l’alumnat que siga beneficiari d’altra ajuda atorgada per qualsevol organisme o administració pública pel mateix concepte.

d)     Per obtenir la condició de beneficiari, s’ha d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 

3. Criteris d’atorgament de les subvencions i quantia individualitzada

Les subvencions s’atorgaran a aquells que hagueren acreditat complir amb els requisits necessaris per a ser beneficiaris de la subvenció.

 

4. Forma per a presentar les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions se subscriuran per les persones interessades directament o per persones que acrediten la seua representació per qualsevol mitjà vàlid en dret. En la convocatòria estarà establert el model pertinent de sol·licitud.

 

5. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 30 de setembre de 2019 i es podrà presentar a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Llistat

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167