Becas y ayudas
Archivos Asociados
16 16 (339 KB)
16 16 (220 KB)
16 16 (661 KB)
16 16 (1,17 MB)
16 16 (1,07 MB)
transport

AJUDES PER A TRANSPORT A L'ALUMNAT QUE CURSA ESTUDIS UNIVERSITARIS O CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ O SUPERIOR FÓRA DEL MUNICIPI DE SILLA. CURS 2020-2021

L'Ajuntament de Silla va aprovar per decret 1.347/2020, de 4 de novembre les bases reguladores y la convocatòria d'ajudes per al transport dirigit a l'alumnat que curse estudis universitaris, cicles formatius de grau mitjà o cicles formatius de grau superior, en centres públics de la Comunicat Valenciana, no impartits als centres educatius de Silla, i que cursen estudir fóra del municipi, per al curs 2020-2021.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al dia 10 de desembre. Transcorregut eixe termini no s'admetrà cap sol·licitud.

Es presentaran junt a la documentació presceptiva, de qualsevol de les formes següents:

    - En el registre general electrònic d'entrada de l'Ajuntament de Silla.

    - Preferentment es presentarà per via telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de Silla o presencialment en l'Oficina d'Assistència a la Ciutadania.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

    - Certificat de matrícula expedit per la universitat o centre oficial que impartisca el curs, amb la indicació del curs, les matèries en que està matriculat l'alumnat i els crédits corresponents a cada matèria.

    - Certificat de l'entitat bancària de la titularitat del compte bancari. A eixe efecte serà valid l'expedit per banca electrònica o fitxa de manteniment de tercers segellada per l'entitat bancària.

    - A més s'ha de signar la declaració responsable en model oficial,  amb indicació, entre altres, de la Renda de la unitat familiar.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Cada persona sol·licitant podrà rebre un màxim de 100,00€, tot i que la quantia individual de l'ajuda dependrà de les sol·licituds presentades. 

Llistat

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167