Aviso legal
L'Ajuntament de Silla, realitza aquesta declaració de privacitat per a demostrar el nostre ferm compromís amb la intimitat en el maneig de les seues dades. L'actual document manifesta la informació recollida pel nostre lloc i la seua distribució.

L'Ajuntament de Silla propietari del portal www.silla.es, garanteix a tots els usuaris que subministren dades personals per a accedir als serveis de www.silla.es que així ho requerisquen, la màxima confidencialitat i privacitat de les seues dades.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, l'usuari d'silla.es podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, revocació del consentiment per a la cessió de les seues dades en els termes previstos en la referida llei i la resta de normes que la desenvolupen. Per a això, l'usuari haurà de comunicar-ho a través del formulari de contacte que podrà trobar en www.silla.es.

La web www.silla.es recull direccions IP amb el propòsit de gestionar l'administració del sistema i la investigació posterior. Les adreces IP indiquen principalment en quina part del món està vosté connectant i quin proveïdor de servei està utilitzant.

Les úniques dades personals a què l'Ajuntament de Silla tindrà accés seran aquelles que l'usuari facilite voluntàriament. En aquest sentit, quan es demanen dades personals a través de www.silla.es, aquests es processaran i es podran emmagatzemar en un fitxer electrònic. L'usuari serà l'únic responsable de l'ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Qualsevol cessió a tercers de les dades personals dels usuaris d'aquest lloc, serà comunicada degudament als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb què es van a tractar les dades que se cedeixen.

En el cas que l'usuari facilite dades de caràcter personal de terceres persones físiques haurà d'informar, amb caràcter previ, les dites persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

L'accés o utilització d'aquest lloc web per part de l'usuari implica el seu consentiment i, per tant, l'adhesió a les condicions exposades anteriorment.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167