Información general
25/11/2009
Anunci 25 de novembre de 2009
Modificació de les Normes per a la convocatòria d'eleccions de cinc vocals representants al Consell Agrari Local

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 de novembre del 2009, ha aprovat inicialment la modificació de les Normes per a la convocatòria d’eleccions de cinc vocals representants al Consell Agrari Local, la qual, es sotmetsa a informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggerències, pel qual es publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de València, a la pàgina Web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

En cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, l’acord s’entendrà adoptat definitivament, segons disposa l’article 49 de la Llei 7/19854, de 2 d’abril, parcialment modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.

Silla, 25 de novembre de 2009


L’ALCALDE-PRESIDENT

Francesc Baixauli Mena

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167