Información general
27/10/2009
Anunci 28 d'octubre de 2009
Modificació puntual de la plantilla de places per a l'any 2009

ANUNCI

 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 27 d’octubre del 2009, ha aprovat inicialment la modificació puntual de la plantilla de places per a l’any 2009, la qual, es sotmetsa a informació pública i audiència als interessats per un termini de quinze dies per a la presentació de reclamacions i suggerències, pel qual es publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de València, a la pàgina Web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

 

En cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, l’acord s’entendrà adoptat definitivament, segons disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, parcialment modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.

 

 

Silla, 28 d’octubre de 2009

L’ALCALDE-PRESIDENT

 

 

 

Francesc Baixauli Mena

 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167