Secundaria
Admissió secundària i batxiller
ADMISSIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT CURS 2018-2019

L'admissió de l'alumnat en els centres que imparteixen ensenyaments d'ESO o ensenyaments postobligatoris de Batxillerat, es realitzarà d'acord amb el calendari adjunt.

En els centres que imparteixen Educació Secundària, l'accés a una modalitat de Batxillerat requerirà la participació en el procés d'admissió, amb independència que l'alumne estiga cursant altres ensenyaments, inclús no obligatoris, en el mateix centre.

El procés d'admissió afecta els centres públics i centres privats concertats que impartisquen els ensenyaments d'ESO i Batxillerat, i s'organitzarà en les següents fases:

Fase 1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents:
Els centres docents comunicaran les dades de l'alumnat que passa al centre adscrit, amb indicació del programa lingüístic que cursen, i remetran la documentació acadèmica i personal dels alumnes des del centre d'origen al centre d'adscripció.

Fase 2. Canvi de modalitat lingüística.
Les sol·licituds de canvi de modalitat lingüística, tant per a l'alumnat procedent d'un centre adscrit com per l'alumnat propi d'un centre, podran ser presentades en l'esmentat centre fins al 25 d'abril.

Fase 3. Únic procés d'admissió de l'alumnat en els ensenyaments d'ESO i Batxillerat.
Presentació de sol·licituds d'admissió
La presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i Batxillerat i de la documentació corresponent es realitzarà al centre elegit com a primera opció del 17 al 28 de maig.

La presentació del certificat d'haver promocionat d'Educació Primària a ESO s'ha de realitzar des del dia 25 fins al 27 de juny.

Els sol·licitants de Batxillerat i de 2n, 3r i 4t d'ESO que reunisquen, al juny o al juliol, els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, presentaran el requisit acadèmic des del dia 21 de juny fins al 5 de juliol. Per a 1r de Batxillerat, es presentarà un certificat de la nota mitjana d'ESO o, en el seu cas, un certificat de la nota mitjana del cicle formatiu de grau mitjà corresponent; per a 2n de Batxillerat i 2n, 3r i 4t d'ESO, es presentarà el certificat corresponent.

L'alumnat que procedent de centres adscrits que no hagen sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió podran avançar la formalització de la matrícula del 25 al 28 de juny.

Centres d'adscripció:
CEIP Luis Vives - CEIP El Pati - CEIP San Roque............................ IES Enric Valor
CEIP Reis Catòlics - CEIP Verge Desemparats .............................. IES Sanchis Guarner

Les llistes provisionals d'admesos es publicaran el 12 de juliol.

La publicació de les llistes definitives de l'alumnat admés serà el 19 de juliol.

L'alumnat podrà comprovar les llistes als centres on han sol·licitat plaça de primera opció. Si no han sigut admesos en eixe centre, s'indicarà en quin centre han resultat admesos.

Finalitzat aquest procés, és molt important formalitzar la matrícula en el període comprés entre el 19 i el 26 de juliol.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167