Agenda
Portada > Serveis Municipals > Educació > Agenda > Modificació Reglament Consell Escolar Municipal
Marca_Ajuntament-2017-M-3-v1-1
23/03/2018
Modificació Reglament Consell Escolar Municipal
S'aprova pel Ple Municipal la modificació del Reglament Escolar Municipal de Silla.
Arxius associats

El Ple de  l’Ajuntament de Silla,  en la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2018, va aprovar la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Silla. Les persones interessades podran consultar la resolució i el contingut íntegre a la pàgina web de l’Ajuntament de Silla (www.silla.es) i en el tauler d’edictes municipal i en l’edifici de la Font de la Bàscula .

 

De conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es somet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, comptadors des del dia següent a la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 56, de 21 de març de 2018, perquè puga ser examinat i es presenten les reclamacions o suggeriments que s’estimen oportunes.


El termini finalitza el 8 de maig de 2018. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagen presentat reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu sense més tràmit.


Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167