Sol·licituds i impresos
Portada > Serveis Municipals > Atenció ciutadana > Sol·licituds i impresos > Sol·licitud utilització de locals municipals
Sol·licitud utilització de locals municipals

INFORMACIÓ sobre l’exempció de la taxa d’utilització de local

 

Ordenança reguladora de la taxa per utilització de locals destinats al servei públic (art. 7)

 

Estan exempts de pagar la taxa:

a)     Els col·legis i instituts d’educació

b)    El Tola

c)     Les entitats inscrites en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Silla amb la documentació en vigor a data de la sol·licitud de l’activitat, quan utilitzen els locals per a les finalitats que consten com a pròpies de l’entitat o associació.

d)    Les persones físiques o jurídiques quan utilitzen els locals municipals per a la realització d’accions que tinguen com a objectiu facilitar la inserció sociolaboral, l’orientació laboral, la formació professional per a l’ocupació, impulsar l’activitat econòmica local i de promoció del teixit empresarial local, la innovació i, en general, accions relacionades amb el desenvolupament local.

e)    Les persones que utilitzen el despatx de l’alcalde per a la celebració de bodes que acrediten que, almenys, un dels integrants de la parella  està empadronada a Silla. No obstant això, estaran obligades a deixar el despatx net

 

NO estan exempts:

a)     Les entitats que sol·liciten l’autorització de l’ús dels locals municipals per una finalitat que no siga pròpia, però podran sol·licitar l’exempció al·legant motius benèfics, culturals o d’interés socials.

 

La Junta de Govern Local valorarà el motiu de la petició i podrà concedir l’exempció de la taxa en forma de subvenció indirecta.

 

 

 

Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals (art. 5)

 

Estan exempts del pagament de la taxa les activitats organitzades per:

a)     Les escoles municipals esportives.

b)    L’Escola Permanent d’Adults.

c)     Els col·legis i centres d’ensenyament de Silla.

d)    Les competicions i altres activitats patrocinades per l’Ajuntament.

 

NO estan exempts del pagament de la taxa les activitats esportives realitzades per:

a)     Les persones que, individualment, o per equips, prenguen part en competicions oficials organitzades per la corporació municipal o altres entitats públiques.

b)    Els clubs esportius locals, sense ànim de lucre, els membres dels quals, individualment o per equips, participen en competicions d’àmbit nacional, autonòmic, provincial o local i es considere necessari o convenient la seua exempció per a fomentar l’ensenyament, desenvolupament i pràctica de l’esport de base a la localitat.

c)     Aquelles altres que siguen conseqüència d’activitats o campionats escolars.

d)    Per tal d’afavorir la realització d’esdeveniments especials per part de les associacions o els clubs esportius de la localitat, es proposa la reducció del preu per hora en un 50% respecte al preu de resident, sempre que els participants hagen de pagar un preu per participar.

e)    Aquelles associacions inscrites en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Silla amb la documentació en vigor a data de la sol·licitud de l’activitat, quan l’utilitzen per a la finalitat que consten com a pròpies de l’entitat o associació.

 

La Junta de Govern Local podrà declarar exemptes, o bé bonificades, amb un informe previ favorable del Servei Esportiu Municipal de l’Ajuntament, aquestes activitats.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167