Ajuntament de Silla

  16-11-2021 00:00h
  LLOC:
  ENTRADA:
L’Ajuntament de Silla convoca les ajudes per al transport dirigit a l’alumnat que curse estudis universitaris, FP Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o cicles formatius de grau superior, que es cursen fora del municipi de Silla, en centres públics o concertats de la Comunitat Valenciana, no impartits als centres educatius de la localitat per al curs 2021-2022.
 
Termini per presentar les sol·licituds: del 28 d’octubre al 16 de novembre.
 
Tota la informació detallada a l’extracte de la convocatòria: https://silla.sedipualba.es/carpetaciudadana/documentoinformativo.aspx?id=3098&abrir=True
 
Les sol·licituds es poden presentar:
 
Amb firma electrònica a través de la seu electrònica: https://silla.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=14109
 
En la seu electrònica, reomplint el tràmit, sense firma i vindre a firmar a l’OAC (mitjançant cita prèvia)
 
I amb la documentació en mà de manera presencial a l’OAC. (mitjançant cita prèvia)
 
——————————————————————–
El Ayuntamiento de Silla convoca las ayudas para el transporte dirigido al alumnado que curse estudios universitarios, FP Básica, ciclos formativos de grado mediano o ciclos formativos de grado superior, que se cursan fuera del municipio de Silla, en centros públicos o concertados de la Comunidad Valenciana, no impartidos en los centros educativos de la localidad para el curso 2021-2022.
 
Plazo para presentar las solicitudes: del 28 de octubre al 16 de noviembre.
 
Toda la información detallada en el extracto de la convocatoria: https://silla.sedipualba.es/carpetaciudadana/documentoinformativo.aspx?id=3098&abrir=True
 
Las solicitudes se pueden presentar:
 
Con firma electrónica a través de la sede electrónica: https://silla.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=14109
 
En la sede electrónica, cumplimentando el tramite, sin firma y venir a firmar a la OAC (con cita previa)
 
Documentación en mano de forma presencial en la OAC (concita previa)
 
  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23