Agenda cultural
Portada > Actualitat > Agenda cultural > recull fotografies 9 d'octubre 2020
PROVACARTELLfoto
16/09/2020
recull fotografies 9 d'octubre 2020
Envia'ns la teua fotografia fins al 9 d'octubre
PROVACARTELLfoto

RECULL DE FOTOS 9 D’OCTUBRE

 

S’apropa el 9 d’Octubre. Per motiu de la covid 19, aquest any no podrem celebrar-lo com cal. A Silla, des de fa molts anys, també ens referim al dia de tots els valencians i les valencianes com a «el Dia de les Paelles». Per aquest motiu, et convidem que des de hui fins al 5 d’octubre ens envies una foto cuinant el nostre plat més internacional amb el teu nom o el malnom com et coneixen al poble al correu  festes@silla.es. En «Assumpte» no oblides posar #FOTOPAELLA. Un 9 d’Octubre diferent, un sentiment que per res canvia.

 

Recordes quan les paelles es cuinaven al centre del poble el 9 d’octubre? Tens fotografies d’aquells anys? Escaneja les que tingues i envia-les al correu festes@silla.es o dus-les a La Nau perquè les escanegem abans del 5 d’octubre. Amb totes les fotos que rebem, farem un publicació a les xarxes socials per tal de recordar aquells extraordinaris anys. En «Assumpte» no oblides posar #HISTÒRIAPAELLES. Un 9 d’Octubre diferent, un sentiment que per res canvia.

 

Que t’identifica com a valencià?  Envia’ns una fotografia que consideres que representa la teua estima a la nostra terra al correu festes@silla.es o dus-les a La Nau perquè les escanegem fins el 5 d’octubre.  No pots utilitzar cap bandera, símbol o escut. Amb totes les fotografies farem una publicació on el poble valencià serà el principal protagonista. En «Assumpte» no oblides posar #SOCVALENCIÀ. Un 9 d’Octubre diferent, un sentiment que per res canvia.

1.    REQUISITS PER PARTICIPAR:

a)    Ser persona física.

b)    Estar autoritzat pels seus progenitors si es menor de 14 anys.

c)    La persona usuària haurà d’acceptar la política de privacitat.

2.    CONCURS FOTOGRÀFIC

a.    Es marquen 3 temes: #FOTOPAELLA #HISTÒRIAPAELLES i #SOCVALENCIÀ

b.    En el tema #SOCVALENCIÀ no pot aparèixer cap bandera, escut o simbologia.

c.    Les fotografies podran ser en blanc i negre o en color.

d.    Es publicaran totes les fotografies al Facebook oficial de l’ajuntament de Silla i a la   web de www.silla.es

e.    Totes les fotografies seran enviades al correu fetes@silla.es.

f.    L’àrea de Cultura es reserva la potestat de poder realitzar una exposició o publicació de les fotografies que hi participen o d’una selecció de les mateixes.

g. El fet de participar en el certamen implica la total acceptació i conformitat amb aquests bases.

ANEXE :PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1.    Normativa aplicable

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o *RGPD).

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

2.    Responsable de les dades personals.

 

El Responsable del tractament de les seues dades personals és l’Ajuntament de Silla, P-4623200E, Plaça del Poble, 1 de Silla 46460 – València-

La Delegada de Protecció de Dades es GOVERTIS ADVISORY SERVICES,SL., CIF: B97637151, email: dpd@silla.es.

3.    Finalitat: Gestionar el desenvolupament de l'activitat del concurs de fotografia i  per xarxes socials que realitza la Regidoría de Festes

4.    La base jurídica per al tractament dels dades personals està basada en el consentiment, article 6.1 a) RGPD 679/2016 de 27 d’abril de 2016. Per aquest motiu la persona interessada haurà de prestar el consentiment exprés per al tractament dels seues dades de caràcter personal en els xarxes socials de l’Ajuntament de Silla. I article 6.1.c) el tractament és necessari per el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.  

5.    Tractament d’imatges: En el concurs es tracten imatges dels participants  a través de publicacions en facebook de la Regidoria de festes o la inclusió en el lloc web de l'Ajuntament: http://www.silla.es/

Així mateix, les imatges podran publicar-se a través de vídeos gràfics, plataformes web com YouTube i/o Xarxes Socials Corporatives de l’Ajuntament de Silla.

La seua finalitat és donar visibilitat al treball desenvolupat pels participants en el Concurs.

El participant haurà de donar el seu consentiment exprés. Aquest consentiment s’atorga amb la major amplitud possible, per la qual cosa inclou la totalitat d'usos que puguen realitzar les fotografies, vídeos o parts d'aquests, utilitzant qualsevol mitjà o suport i per a qualsevol aplicació o finalitat, aquesta periodística, editorial, publicitària, decorativa, etc. En conseqüència, la persona que participa renuncia expressament a tot dret o facultat d'examen o aprovació de les fotografies, dels seus usos, dels productes finals produïts amb elles i dels textos que pogueren acompanyar-les/els. La repetida autorització s'atorga sense cap limitació territorial ni temporal, per la qual cosa aquestes fotografies, o parts d'aquestes, podran ser utilitzades en tots els països del món i per un termini de temps il·limitat. En el concurs es tracten imatges dels participants  a través de publicacions en facebook de la Regidoria de Cultura o la inclusió en el lloc web de l'Ajuntament: http://www.silla.es/.

Termini de conservació. Les dades seran conservades mentre l'interessat no retire el seu consentiment. En cas contrari, durant el termini de temps que estiga vigent el concurs. No obstant això, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d’interès públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

    Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF, imatge, telèfon, correu electrònic, signatura.

    Dades de característiques personals: Edat. Categoria de dades.

6.    Destinataris dels dades. Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la inscripció i desenvolupament de l'activitat, així com en els supòsits previstos, segons  llei. Es publicaran als xarxes socials.

7.    Drets dels persones participants. Podran exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

8.    En l'escrit haurà d'especificar el dret que sol·licita i acreditar el document identificatiu. En cas que actuarà mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

9.    En cas d'estimar una vulneració del dret a la protecció de dades, podrà presentar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de dades dpd@silla.es o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167