Agenda cultural
Portada > Actualitat > Agenda cultural > Programa de practiques formatives de la Diputació en la modalitat "Post"
images[1]
04/10/2017
Programa de practiques formatives de la Diputació en la modalitat "Post"
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 12 d'octubre de 2017.
Arxius associats

Publicades les bases per a la concessió de beques de formació "Postgrau" de l'Ajuntament de Silla en el marc del programa del programa “PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA”.

Requisits:


La beca objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicarà mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1. Posseir veinatge administratiu en algun municipi de la província de València, amb una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any immediatament anterior a la data de publicació de les presents bases.

2. Estar en possessió del títol oficial de grau en Educació Social, Treball Social o Màster oficial relacionat en Participació.

3. Ser major d’edat i no ser major de 35 anys

4. No estar gaudint durant la realització de la pràctica formativa d’altra beca o ajuda, així com no desenvolupar activitat laboral regular .

5. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

6. No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenrotllament de les pràctiques professionals.

7. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa acreditarà mitjançant declaració responsable.

8. No haver sigut beneficiari en programes de beques de postgrau d’exercicis anteriors que hagen sigut convocades per la Diputació de València.

9. En el seu cas, certificat de minusvalidesa.


El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 12 d'octubre de 2017.

Consulta les bases.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167